Page 1 - 2100-1007 งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น
P. 1

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                                     รหัสวิชา 2100-1007     ไดผานการตรวจการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
                       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกาศลำดับที่ 61
                            งานถอดประกอบ
                            งานถอดประกอบ

                 เครื่องกลเบื้องตนน
                 เครื่องกลเบื้องต
                                                ้้

        วิชัย โรมไธสง
                                               113.-                 www.wangaksorn.com
   1   2   3   4   5   6