Page 1 - 2000-9206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
P. 1

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                                     รหัสวิชา 2000-9206


     ไดผานการตรวจการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
                       หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ประกาศลำดับที่ 191
                        ภาษาจีนภาษาจีน
    เพื่อการสอสาร 1 เพื่อการสอสาร 1

 รหัสวิชา 2000-9206    ภาษาจีนเพื่อการสอสาร 1    ราคา 94 บาท
       สิริฉัตร ชัยสนิท

     (อ.ไชหวินลี่)                                   94.-
                 www.wangaksorn.com
   1   2   3   4   5   6