Page 1 - 2000-1506 วัฒนธรรมอาเซียน
P. 1

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
                                   รหัสวิชา 2000-1506          ไดผานการตรวจการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
                           ครั้งที่ 2 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาสังคมศึกษา ลำดับที่ 71

               วัฒนธรรมอาเซียน
               วัฒนธรรมอาเซียน      ดร. เศรษฐชัย ชัยสนิท


       พิศิษฐ กาญจนพิมาย
                                             111.-
                 www.wangaksorn.com
   1   2   3   4   5   6