Page 1 - 2000-1207 ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง
P. 1

หนังสือเลมนี้เรียบเรียงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


                                รหัสว�ชา 2000-1207    Technicalechnical        ไดผานการตรวจการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    T
                                  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
                        หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ประกาศลำดับที่ 31
             ENGLISH
             ENGLISH
                on - the - job
                on - the - job
 ÃËÑÊÇÔªÒ 2000-1207
               ภาษาอังกฤษ
               ภาษาอังกฤษ               เทคนิคสำหรับงานชางทคนิคสำหรับงานชาง
               เ

               Chitrlada Narksusook

               Asst. Prof. Watcharaporn Nimnual
                                              97.-                 www.wangaksorn.com
   1   2   3   4   5   6